Privacy Statement

Nederlands | Engels | Frans

Algemeen

Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van websitegebruikers, klanten (zowel consumenten als ondernemingen) en leveranciers door Vlisco Netherlands B.V. met haar eventuele deelnemingen en gelieerde maatschappijen, hierna gezamenlijk aan te duiden als “Vlisco”.

 

Wanneer u een werknemer van Vlisco bent, dan wordt u verwezen naar het privacystatement  voor werknemers, dat u vindt op het intranet van Vlisco.

 

Verwerking van persoonsgegevens door Vlisco

Vlisco wil open, eerlijk en transparant zijn naar haar externe relaties toe over het verwerken van persoonsgegevens. In dat kader vindt Vlisco het belangrijk dat u precies weet welke persoonsgegevens Vlisco verzamelt en voor welke doeleinden zij deze persoonsgegevens gebruikt. In dit privacystatement wordt dat op een zo overzichtelijk mogelijke manier beschreven. Vlisco staat er voor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

 

Inzage, wijziging, verwijderen of afschermen van persoonsgegevens

U hebt als externe relatie het recht om uw geregistreerde gegevens in te zien en tevens om een kopie hiervan te ontvangen. Tevens hebt u het recht:

 • Om uw persoonsgegevens te corrigeren (als daarvoor gegronde redenen zijn),
 • Op verwijdering/vergetelheid. Op basis van dit recht kunt u Vlisco verzoeken om uw gegevens te wissen als:
  • de verwerking niet langer nodig is voor verwezenlijking van het doel;
  • het doel van de verwerking berust op uw toestemming en u deze toestemming intrekt;
  • als u gegronde bezwaren maakt tegen de verwerking;
  • als een rechtsgrond voor de verwerking ontbreekt.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar of gegevensoverdraging sturen naar [email protected]. Er zal binnen vier weken op uw verzoek worden gereageerd.

 

Mocht u een klacht hebben over de wijze waarop Vlisco uw persoonsgegevens verwerkt, dan kun u dat eveneens melden bij [email protected]. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Website gebruikers

U behoort tot de categorie ‘website gebruikers’ wanneer u websites van Vlisco bezoekt voor het verkrijgen van informatie, het stellen van een vraag en/of de inschrijving voor een nieuwsbrief. U kunt zich inschrijven voor een nieuwsbrief als u 16 jaar of ouder bent. Indien u ook artikelen wilt bestellen, dan gelden daarnaast de gegevensverwerkingen zoals beschreven bij klanten.

 

Waarvoor gebruikt Vlisco uw persoonsgegevens?

Vlisco verzamelt een beperkte hoeveelheid gegevens over haar website gebruikers, die Vlisco gebruikt om haar website te verbeteren en haar diensten te beheren. Hieronder valt informatie over de wijze waarop u Vlisco’s website gebruikt, de frequentie waarmee u deze website bezoekt en de momenten waarop Vlisco’s website het populairst is. Voor nadere details wordt u verwezen naar bijlage 1.

 

Indien u via de website contact heeft opgenomen voor een vraag of inschrijving nieuwsbrief dan zal Vlisco o.a. uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres gebruiken voor het beantwoorden van uw vraag dan wel het toesturen van e-mailnieuwsbrieven van Vlisco of haar dochtermaatschappijen.

 

Welke grondslagen zijn van toepassing?

Vlisco verwerkt uitsluitend persoonsgegevens na uw toestemming, zoals ook wordt voorgeschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Met wie deelt Vlisco uw gegevens?

Vlisco verstrekt uw gegevens niet aan derden. Vlisco maakt in bepaalde gevallen wel gebruik van de dienstverlening van derden die onder haar verantwoordelijkheid gegevens verwerken, zoals het versturen van mailings en het analyseren van het gebruik van de website. Teneinde uw privacy te waarborgen, heeft Vlisco met deze derden verwerkingsovereenkomsten gesloten.

 

Hoe lang bewaart Vlisco uw persoonsgegevens?

Vlisco bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacystatement genoemde doelen te bereiken. De gegevens worden bewaard tot op moment dat u zich uitschrijft of 28 dagen nadat uw vraag is beantwoord.

 

Klanten – Consumenten

U behoort tot de categorie ‘consumenten’ indien u als particulier artikelen koopt van Vlisco Group via fysieke winkel(s) of webshop(s) van Vlisco. U dient 16 jaar of ouder te zijn om bestellingen te kunnen plaatsen via een webshop van Vlisco.

 

Waarvoor gebruikt Vlisco uw persoonsgegevens?

Met betrekking tot aankopen via de webshop registreert Vlisco uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres en gegevens over uw bestelling en betaalgegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor het afleveren van uw bestelling, het sturen van een factuur, het afhandelen van betaling en voor de communicatie over de bestelling.

 

Met betrekking tot aankopen via een Vlisco winkel worden de noodzakelijke gegevens als uw naam, e-mail adres en adres enkel geregistreerd indien u aangeeft dat u aanbiedingen per e-mail wilt ontvangen en/of BTW wilt terugvorderen.

 

Welke grondslagen zijn van toepassing?

Vlisco verwerkt uitsluitend persoonsgegevens na uw toestemming, indien dit noodzakelijk is voor het afronden van uw bestelling en/of wanneer er een wettelijke verplichting bestaat in het kader van een BTW-teruggave, zoals ook wordt voorgeschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Met wie deelt Vlisco uw gegevens?

Vlisco verstrekt uw gegevens niet aan derden. Vlisco maakt in bepaalde gevallen wel gebruik van de dienstverlening van derden die onder haar verantwoordelijkheid gegevens verwerken, zoals het afhandelen van betalingen via de webshop en verzenden van aangekochte goederen.

 

Hoe lang bewaart Vlisco uw persoonsgegevens?

Vlisco bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacystatement genoemde doelen te bereiken. Uw aankoopgegevens zullen 7 jaar worden bewaard in lijn met de fiscale bewaartermijn. De overige gegevens zullen direct na uitschrijving of op uw verzoek worden verwijderd.

 

 

Klanten – Ondernemingen

U behoort tot de categorie ‘ondernemingen’ indien u optreedt als contactpersoon voor een organisatie die artikelen koopt van Vlisco Groep via het wholesale kanaal, al dan niet middels gebruik van de webportal.

 

Waarvoor gebruikt Vlisco uw persoonsgegevens?

Vlisco verzamelt zakelijke contactgegevens zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en bedrijfsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt om met u een zakelijke relatie te onderhouden met het oog op het leveren en factureren van uw orders en het onder uw aandacht brengen van aanbiedingen.

 

In het kader van de “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme” (”Wwft”) kan het daarnaast nodig zijn dat Vlisco van u een kopie ID en ‘Ultimate Beneficial Owner’ (”UBO”) verklaring nodig heeft.

 

Welke grondslagen zijn van toepassing?

Vlisco verwerkt uitsluitend persoonsgegevens na uw toestemming, indien het noodzakelijk is voor de afhandeling van orders en/of indien Vlisco hiertoe wettelijk verplicht is in het kader van een BTW-teruggave, zoals ook wordt voorgeschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Met wie deelt Vlisco uw gegevens?

Vlisco verstrekt uw gegevens niet aan derden. Vlisco maakt in bepaalde gevallen wel gebruik van de dienstverlening van derden die onder haar verantwoordelijkheid gegevens verwerken, zoals het verzenden van aangekochte goederen en beheren van contactgegevens. Teneinde uw privacy te waarborgen, heeft Vlisco met deze derden verwerkingsovereenkomsten gesloten.

 

Hoe lang bewaart Vlisco uw persoonsgegevens?

Vlisco bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacystatement genoemde doelen te bereiken. Ordergegevens van uw onderneming zullen 7 jaar worden bewaard in lijn met de fiscale bewaartermijn. De benodigde gegevens in kader van Wwtf zullen ook conform de gehanteerde wettelijke termijn van 7 jaar worden bewaard. De overige persoonsgegevens zullen direct na uitschrijving of op uw verzoek worden verwijderd.

 

Leveranciers
U behoort tot de categorie ‘leveranciers’ indien u optreedt als contactpersoon voor een organisatie die goederen/diensten levert aan Vlisco. Hieronder vallen tevens ingehuurde natuurlijke personen, die niet uitbetaald worden via de salarisverwerking van Vlisco.

 

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Vlisco verzamelt zakelijke contactgegevens zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en bedrijfsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt om met u een zakelijke relatie te onderhouden met het oog op de levering van goederen en diensten.

 

Indien sprake is van inhuur van natuurlijke personen kunnen mogelijk de volgende aanvullende gegevens worden verzameld: kopie ID, bankgegevens, gegevens over functioneren, beoordelen en opleiding (enkel van toepassing op uitzendkrachten), gegevens van door Vlisco beschikbaar gestelde activa (enkel van toepassing op uitzendkrachten), gegevens over aan- en afwezigheid (incl. zakelijke reizen en verblijven), registraties van activiteiten in ICT-systemen en bewakingsbeelden. De gegevens worden gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en het voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Welke grondslagen zijn van toepassing?

Vlisco verwerkt uitsluitend persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van overeenkomsten, er sprake is van een wettelijke verplichting (zoals de fiscale bewaarplicht, Wet Arbeid Vreemdelingen en de wet op de Identificatieplicht) en/of een gerechtvaardigd belang van Vlisco (ter bescherming van goederen en haar personen), zoals ook wordt voorgeschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Met wie deelt Vlisco uw gegevens?

In principe deelt Vlisco uw gegevens niet met anderen. Dat gebeurt alleen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van Vlisco’s dienstverlening of als hiervoor een wettelijke verplichting bestaat. In dat geval deelt Vlisco gegevens met:

 

 1. Eigen werknemers

Vlisco deelt de gegevens met werknemers waarbij het verwerkingsdoel in lijn ligt met de functie. Dit kunnen werknemers zijn van vestigingen buiten de EER. In dat geval heeft Vlisco passende maatregelen genomen om uw privacy te waarborgen.  Zo wordt toegang tot persoonsgegevens tot het hoogstnoodzakelijke beperkt, worden formele afspraken gemaakt met de betreffende vestigingen, vindt vastlegging van verwerkingsactiviteiten plaats, worden gegevens versleuteld en wordt de beveiliging van de desbetreffende vestigingen periodiek getoetst.

 

 1. Dienstverleners die voor Vlisco werken
  Vlisco werkt samen met diverse dienstverleners die o.a. onze ICT-systemen bouwen en beheren. Met hen worden goede en duidelijke afspraken gemaakt over hun verplichtingen en bevoegdheden. Deze afspraken worden vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

 

Hoe lang bewaart Vlisco uw persoonsgegevens?

Vlisco bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacystatement genoemde doelen te bereiken. De volgende bewaartermijnen zijn van toepassing:

 • Wettelijk gestelde bewaartermijnen zoals transacties met uw onderneming. Deze zullen 7 jaar worden bewaard, in lijn met de fiscale bewaartermijn
 • Camerabeelden mogen maximaal 28 dagen worden bewaard. Daarna worden deze vernietigd, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren (bijvoorbeeld wanneer deze van belang zijn voor een politieonderzoek).

 

 

Statement aan veranderingen onderhevig

Vlisco behoudt zich het recht voor om deze “privacy statement” aan te passen of te wijzigen bijvoorbeeld wanneer zich wijzigingen in de verwerkingen voordoen of indien regelgeving wijzigt. Bij grootscheepse wijzigingen zal Vlisco dit onder uw aandacht brengen.

Bijlage 1 Cookies en surfgedrag

 

Vlisco websites maken gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die bij uw bezoek van  Vlisco websites worden achtergelaten op uw computer en die op een later moment kunnen worden uitgelezen. Deze cookies en soortgelijke technieken worden gebruikt om het navigeren op onze site’s te faciliteren. Ook kunnen deze helpen bij het gebruikersvriendelijker maken van de Vlisco websites. Zo kunt u hierdoor tijdens uw bezoek ingelogd blijven en wordt de inhoud van uw winkelwagentje tijdens uw bezoek onthouden. Indien u dat wenst kan Vlisco door het gebruik van cookies ook persoonlijke informatie, zoals uw inlognaam, taalvoorkeuren en inhoud van uw winkelwagentje voor volgende bezoeken onthouden zodat u deze niet steeds opnieuw hoeft in te voeren.

 

Daarnaast worden cookies gebruikt om interactie met sociale media als facebook, twitter en pinterest te faciliteren indien en voor zover u bent ingelogd op deze social media kanalen.

 

Vlisco gebruikt geen cookies om uw individuele surfgedrag te registreren of te volgen naar andere sites.

 

Vlisco websites gebruiken wel cookies van Google Analytics om op geagreggeerde en geanonimiseerde wijze inzicht te krijgen in het surfgedrag op Vlisco websites en om de algemene inhoud van de sites op de voorkeuren van gebruikers af te stemmen. De door Google gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Google heeft verklaard dat zij de “US Safe Harbor principles” onderschrijft en is aangemeld bij het “Safe Harbor”-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel (US Department of Commerce). Vlisco heeft Google niet toegestaan de analytics cookies ten behoeve van derden te gebruiken.

 

Cookies vanVlisco websites zijn te herkennen aan het domein vlisco.com en worden automatisch verwijderd na een vast aangegeven periode:

1001 : wordt 5 jaar na uw laatste bezoek aan de betreffende site verwijderd.

ASP.NET_SessionId : wordt verwijderd zodra u uw browser sluit.

CurrentCountryId : wordt 360 dagen na uw laatste bezoek aan de betreffende site verwijderd.

CurrentLanguage : wordt 360 dagen na uw laatste bezoek aan de betreffende site verwijderd.

InterfaceLanguage : wordt 1 jaar na uw laatste bezoek aan de betreffende site verwijderd.

_atuvc : wordt 2 jaar na uw laatste bezoek aan de betreffende site verwijderd.

firstVisit : wordt 365 dagen na uw laatste bezoek aan de betreffende site verwijderd.

nonShippingcountryId : wordt 360 dagen na uw laatste bezoek aan de betreffende site verwijderd.

projekktor_controlbar : wordt 356 dagen na uw laatste bezoek aan de betreffende site verwijderd.

tca : wordt 360 dagen na uw laatste bezoek aan de betreffende site verwijderd.

vatVersion : wordt 100 jaar na uw laatste bezoek aan de betreffende site verwijderd.

popup : wordt 10 dagen na uw laatste bezoek aan de betreffende site verwijderd.

 

De cookies van Google analytics zijn te herkennen aan de volgende namen en worden automatisch verwijderd na een vast aangegeven periode:

_utma / utmv / utmx : worden 2 jaar na uw laatste bezoek aan de betreffende site verwijderd.

_utmz : wordt 6 maanden na uw laatste bezoek aan de betreffende site verwijderd.

_utmb : wordt 30 minuten na uw laatste bezoek aan de betreffende site verwijderd of aan het einde van een dag.

_utmc : wordt verwijderd zodra u uw browser sluit.